شرایط پذیرش مقاله

شرایط پذیرش مقاله 

الف- نگارش مقاله

حروف‎چيني مقاله با رعايت حاشيه‎ي 5/2 سانتي‌متر در هر طرف و فاصله‎ي 5/3 سانتي‌متر از بالا و 2 سانتي‌متر از پایین در صفحه A4 و با فاصله خطوط 1 سانتی­متر انجام شود. تمامي صفحه‌هاي مقاله بايد داراي شماره بوده و تعداد آنها از 15 بيشتر نباشد. متن مقاله بايد در قالب Microsoft Word به سایت همایش ارسال شود. براي قلم فارسي از BNazanin 14 و قلم انگليسي Times New Roman 12 استفاده شود.

عنوان همه‎ي بخش‌ها با قلم  B Titrو اندازه pt 5/12 و عنوان زيربخش‌ها با قلم       B Titr و اندازه 5/11 تايپ شوند. عنوان هر بخش يا زيربخش، با يك خط خالي فاصله از انتهاي متن بخش قبلي تايپ شود. در متن مقاله از شماره‎گذاري عنوان‎ها خودداري فرماييد. خط اول همه‎ي پاراگراف‌ها بدون تورفتگي و پاراگراف‎هاي بعدي با تورفتگي 5/0 خواهد بود. ( فونتهای ارائه داده شده را از اینجا دریافت و نصب کنید.)

 

 

ب- روش تهيه مقاله

هر مقاله تخصصي بايد داراي عنوان، چکيده فارسي، واژه‌های کلیدی به فارسی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتايج و بحث، نتیجه‌گیری، منابع، چکیده و واژه‌های کلیدی به زبان انگليسي بوده (در صورت نياز، بخشهای سپاسگزاری و پیشنهادها می‌توانند به صورت خلاصه به متن مقاله اضافه شوند) و اصول زير در آن رعايت شود:

1-   مشخصات نويسنده(گان) که شامل نام و نام خانوادگي، مرتبه علمی، رشته تحصیلی، محل خدمت، عنوان، تاريخ و محل انجام تحقيق، نشانی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی، شماره تلفن همراه، دورنگار و پست الکترونیکی بر روي يک صفحه جداگانه بدون شماره نوشته شود و نویسنده مسئول همراه با پست الکترونیکی مشخص شود.

2-   عنوان مقاله در وسط صفحه اول نوشته شود. عنوان مقاله باید کوتاه و روان باشد. ابتداي واژه‌هاي اصلي عنوان انگليسي مقاله با حروف بزرگ (Capital) نوشته شود. مثال:

Application of Organic Filter for Removal of Cd, Ni, Zn, and Cr from Waste Water

3-   چکيده بايد در عين مختصر بودن، به‌روشني گوياي محتواي مقاله باشد و با تاکید بر روش‌ها، نتایج و اهمیت کاربرد نتایج بوده و در آن از کلمات اختصاري مبهم استفاده نشود. متن چکيده از 250 کلمه تجاوز نكرده و تمام آن در يک پاراگراف نوشته شود. چکیده انگلیسی باید ترجمه کامل چکیده فارسی باشد.

4-    واژه‌های کلیدی حداکثر 5 کلمه و بعد از متن چکیده‌های فارسی و انگلیسی نوشته شود.

5-    مقدمه بايد شامل اطلاعات مربوط به سابقه کار، توجيه اهميت تحقيق و هدف بررسي باشد.

6-   مواد و روش‌ها بايد به طور مشخص و روشن بيان شود. اگر روش تحقيق از يک منبع گرفته شده فقط به ذکر مأخذ اکتفا شود.. همچنين از شرح كامل روش‌هاي اقتباس شده خودداري كرده و به ذكر منابع آن بسنده شود.

7-   نتايج و بحث بايد شامل تجزيه و تحليل نتايج بدست آمده در ارتباط با کار تحقيق مورد نظر باشد. عنوان جدول در بالا و با فرمت وسط‌چين نوشته و گوياي نتايج مندرج در آن باشد. هر جدول با یک خط افقی از عنوان آن و سر جدول با یک خط افقی از متن جدول جدا و در زیرمتن جدول نیز یک خط افقی کشیده شود. در صورت لزوم می‌توان برای تقسیم سر جدول از خطوط افقی در داخل کادر سر جدول استفاده کرد. از کشیدن هر گونه خط عمودی در جدول خودداری شود (مانند مثال زير):

جدول 1- برخي خصوصيات شيميايي مواد آلي مورد استفاده

 

pH (1:5)

EC

Cd

Pb

خاکستر (%)

(dS m-1)

(mg kg-1)

لجن فاضلاب

40/7

53/2

88/0

2/1

8/86

کمپوست

08/7

98/10

83/657

2/124

4/9

 

توضیحات اضافی عنوان و متن جدول باید به صورت زیر نویس ارائه شوند.

عنوان شكل در پايين و با فرمت وسط‌چين نوشته و معرف محتواي ارايه شده در آن باشد. گرافها با ابعاد 7×11 سانتيمتر ارائه شده و يا به همين نسبت بزرگ و يا کوچک شده باشند. از اعداد انگليسي در محورهاي افقي و عمودي در شكل‌ها استفاده شود. فرمتهاي زير به‌عنوان مثال براي شكل‌ها پيشنهاد مي‌شوند:

 

 

شكل 1- تاثير دور آبياري بر غلظت عناصر در برگ

 

توجه: در مورد شكل، از الگوهاي (Pattern) سياه و سفيد استفاده شود (شكل زير براي مثال ارايه مي‌شود).

 

شكل 2- تاثير دور آبياري بر غلظت عناصر در برگ

در صورت استفاده از عکس در مقاله، بايد نسخه اصلی آن بر روي کاغذ براق به صورت سياه و سفيد چاپ شده و مشخصات لازم در پشت هر عکس نوشته شود.

8-   منابع مورد استفاده بايد شامل جديدترين اطلاعات در زمينه کار مورد نظر باشد. فهرست منابع به ترتيب حروف الفبا نام خانوادگي نويسندگان مقاله مرتب و شماره‌گذاري شود. وقتي از چند اثر مختلف يک نويسنده استفاده مي‌شود ترتيب شماره‌گذاري اين مقاله‌ها بر حسب سال انتشار آنها (از قديم به جديد) انجام گيرد. در فهرست منابع ابتدا منابع فارسي و در ادامه آن، منابع خارجي نيز شماره‌گذاري شود. منابع موجود درمتن مقاله با ذکر شماره درج گردند (متن زير براي مثال ارايه مي‌شود).

وجود همبستگی میان دور آبياري و غلظت نيتروژن در بافتهاي مختلف گياه توسط محققان ديگر گزارش شده است (1، 3، 5). اسپاركز و همكاران (3) نشان دادند كه عناصر موجود در اندام هوايي گياه....

9-   دستورهاي نقطه‌گذاري (Punctuation) در نوشتار متن رعايت شود. مثلاً گذاشتن فاصله قبل از نقطه (.) و كاما (،) و علامت سوال (؟) لازم نيست، ولي بعد از آن‌ها، درج يك فاصله لازم است.

10-  واحدهای اندازه‌گيری بر اساس سيستم SI گزارش شوند.

11-  از قالب‌هاي زير براي ارايه فهرست منابع استفاده شود (پاراگراف مربوط به هر يك از منابع داراي فرمت تورفتگي (Hanging) باشد:

منابع فارسي:

1- شايگان ج. و افشاري ع. 1388. بررسي وضعيت آلاينده‌ها در فاضلاب‌هاي شهري و صنعتي در اراضي زراعي و باغي استان‌هاي جنوبي ايران. نشريه آب و خاك 61:23-53.

2- عليزاده ا. 1372. اصول طراحی سیستم های آبیاری. انتشارات دانشگاه امام رضا. مشهد.

 

منابع غير فارسي:

الف- مجله‌ علمي

3- Sparks D.L., Thompson H.A., and Gupta H.V. 2009. Visible changes in macro mica particles that occur with nickel depletion. Water, Air and Soil Pollution, 31:217-230.

ب- كتاب‌

4- Lindsay W.L. 1979. Chemical Equilibria in Soils. John Wiley & Sons, NewYork.

ج- يک فصل از کتاب تدوين شده (Edited book)

5- Nelson D.W., and Sommers L.E. 1982. Total carbon, organic carbon, and organic matter. p. 539–579. In A.L. Page et al. (ed.) Methods of Soil Analysis. Part 2. 2nd ed. Agron. Monogr. 9. ASA and SSSA, Madison, WI.

د- همايش‌ها

6- Berrada B. 2004. Options for water management during drought. p. 29–37. In E.D. Martin (ed.) Proceedings of the 4th Annual Four Corners Irrigation Workshop, 8–10 Jul. 2004. Soil and Water Conserv. Soc., New Mexico, USA.

د- درگاه الكترونيكي (Web site)

7- Mathieu R., Richards H.M., Brooks S.J., Stewart W. and Sbih M. 2004. Relationships between Radarsat SAR data and surface moisture in soil. International Journal of Remote Sensing 24(2):65–81. Available at http://www.informaworld.com/contentUa/V.24-2-2004/article9.htm (visited 5 September 2010).

 

ج- ساير موارد

-    مقاله‌اي كه فرمت همایش نباشد برای داوری ارسال نمي شود.

-    در صورتي که مقاله پذيرفته نشود از طریق ایمیل به فرستنده اطلاع داده می‌شود.

-  مقاله‌ها توسط هیات اجرای با همکاري متخصصان داوري شده و در صورت پذیرش از طریق وب سایت همایش و ایمیل فرستنده اطلاع داده می شد.

-    هیات اجرای همایش در رد يا قبول و حک و اصلاح مقالات آزاد است.

-  مقاله پس از پذيرش نهايي باید  بدون غلط با نرم افزار Microsoft Word 2007 ارسال شود. بدیهی است هرگونه تغییر پس از آن قابل قبول نخواهد بود.

-  در صورت استفاده از سایر منابع اطلاعاتی مانند: پایان‎نامه، گزارش پژوهشی، آمار سازمان‎های دولتی، جزوه‎های منتشر نشده، سایت‎های اینترنتی، فایل‎های صوتی و تصویری و ... از شیوه‎نامه APA استفاده کنید. فایل شیوه‎نامه را می‎توانید از اینجا دریافت کنید.

 

برخی نکات مهم ویرایشی

  1. قبل از نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول، دونقطه، علامت سؤال، علامت تعجب و ... نیازی به فاصله نیست، اما بعد از این علائم باید یک فاصله گذاشته شود.
  2. هنگام استفاده از پرانتز قبل از باز شدن پرانتز و بعد از بسته شدن پرانتز از فاصله استفاده كنيد، كلمه داخل پرانتز بدون فاصله به پرانتز مي‎چسبد.
  3. میان حروف یک کلمه از نیم­فاصله استفاده شود. برای ایجاد نیم‎فاصله در نرم‎افزار word از (ctrl + shift + 2) يا (shift + space) یا (ctrl + -) استفاده کنید.
  4. به‎جای استفاده از علامت (%) در متن از کلمه درصد استفاده کنید. مانند : 5‎درصد

 برخی از نکات مهم ویرایشی را از اینجا دریافت کنید.

 

 

 

تاریخ: 1392/8/14 ساعت: 15:16 

تغییر زبان

داونلود همایش

توضیحاتنام فایل
نکات نگارشotherdocuments2.pdf
پوستر هفته همایشbanner1.jpg
اسامی پذیرفته‌شدگان هفته پژوهشotherdocuments2.docx
فرمت پوستر مقالاتgallery1.ppt
جدیدترین برنامه زمان‌بندی ارائه مقالاتconfirmation1.docx
اصلاحیه زمان‌بندی رشته‌های ادبیات عرب و روانشناسی - علوم تربیتی confirmation2.docx